Ten Kings of Hell, Wudao Zhuanlun Wang (J., Godō Tenrin Ō)