Search Results

Search items related to work chosen

83 items

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 5

Coin "Yuan feng tong bao"

Coin "Yuan feng tong bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Shao sheng yuan bao"

Coin "Shao sheng yuan bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Da ping tong bao"

Coin "Da ping tong bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Tian xi tong bao"

Coin "Tian xi tong bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Zheng long yuan bao"

Coin "Zheng long yuan bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Kai yuan tong bao"

Coin "Kai yuan tong bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Zhi dao yuan bao"

Coin "Zhi dao yuan bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Sutra Case

Sutra Case

metalwork/Heian/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Sutra Case

Sutra Case

metalwork/Heian/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Lidded Vessel

Lidded Vessel

metalwork/Heian/Shizuoka

Tokyo National Museum

Jar with Vines and Four Lugs

Jar with Vines and Four Lugs

Seto ware

ceramics/Nanbokucho/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Bowl

Bowl

ceramics/Heian/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Mirror with Triangular Rim	 With design of deities and animals

Mirror with Triangular Rim With design of deities and animals

Archaeology/Kofun/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Stone Bracelet

Stone Bracelet

Archaeology/Kofun/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Dotaku (bell-shaped bronze)Design of Crossed Bands

Dotaku (bell-shaped bronze)Design of Crossed Bands

Archaeology/Yayoi/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Gilt Bronze Ring Shaped Pommel

Gilt Bronze Ring Shaped Pommel

Archaeology/Kofun/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Outer Container for Sutra Case

Outer Container for Sutra Case

Archaeology/Kamakura/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Sutra Case

Sutra Case

Archaeology/Kamakura/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Outer Container for Sutra Case

Outer Container for Sutra Case

Archaeology/Kamakura/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Bronze Bell ([Dōtaku])

Bronze Bell ([Dōtaku])

Archaeology/Yayoi/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Search items related to work chosen

83 items

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 5