Search Results

Search items related to work chosen

2 items

Coin, Zheng he tong bao

Coin, Zheng he tong bao

metalwork/Gifu/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Zheng he tong bao"

Coin "Zheng he tong bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Search items related to work chosen

2 items