Coin, Xian ping yuan bao

Details

Coin, Xian ping yuan bao

metalwork / Shiga

Place excavated:From Kujo Sutra Mound, Sakamoto, Otsu, Shiga

Cast Bronze

最大 径2.5 厚0.2

1個

Search by Coin, Xian ping yuan bao

Search by Tokyo National Museum

Keywords

Otsu / Shiga / 大津 /

Related Works

Search items related to work chosen