Sumonshinnarigamaoyobikarakanekimenkantsukirankanfuro

素文真形釜及び唐銅鬼面鐶付
欄干風鑪

Details

Sumonshinnarigamaoyobikarakanekimenkantsukirankanfuro

素文真形釜及び唐銅鬼面鐶付
欄干風鑪

金工

(釜)江戸時代前期 (風炉)安土桃山時代 (釜)17世紀 (風炉)16世紀

(釜)鉄・鋳造 (風炉)銅・鋳造

(釜)蓋径9.0 9.2 口径9.1 最大径17.2 総高12.3、(風炉)口径16.6 最大径27.0 総高16.0

2口

Related Works

Search items related to work chosen