Search Results

Search items related to work chosen

19 items

Coin "Xi ning yuan bao"

Coin "Xi ning yuan bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Zhi ping yuan bao"

Coin "Zhi ping yuan bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Ming dao yuan bao"

Coin "Ming dao yuan bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin

Coin

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Outer Case

Outer Case

metalwork/Muromachi/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Huang song tong bao"

Coin "Huang song tong bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Xiang fu yuan bao"

Coin "Xiang fu yuan bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Wei ping yuan bao"

Coin "Wei ping yuan bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Da guan tong bao"

Coin "Da guan tong bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Yuan you tong bao"

Coin "Yuan you tong bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Sutara Case

Sutara Case

metalwork/Muromachi/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Zheng he tong bao"

Coin "Zheng he tong bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Zhi dao yuan bao"

Coin "Zhi dao yuan bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Kai yuan tong bao"

Coin "Kai yuan tong bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Zheng long yuan bao"

Coin "Zheng long yuan bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Tian xi tong bao"

Coin "Tian xi tong bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Da ping tong bao"

Coin "Da ping tong bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Shao sheng yuan bao"

Coin "Shao sheng yuan bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin "Yuan feng tong bao"

Coin "Yuan feng tong bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Search items related to work chosen

19 items