Search Results

Search items related to work chosen

80 items

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Coin "Xi ning yuan bao"

Coin "Xi ning yuan bao"

metalwork/Shizuoka/High Resolution

Tokyo National Museum

Zhi he tong bao Coin

Zhi he tong bao Coin

metalwork/Hyogo/High Resolution

Tokyo National Museum

Yong le tong bao Coin

Yong le tong bao Coin

metalwork/Hyogo/High Resolution

Tokyo National Museum

Hong wu tong bao Coin

Hong wu tong bao Coin

metalwork/Hyogo/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin, Tian xi tong bao

Coin, Tian xi tong bao

metalwork/Nagano/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin, Ming dao yuan bao

Coin, Ming dao yuan bao

metalwork/Shiga/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin, Xian ping yuan bao

Coin, Xian ping yuan bao

metalwork/Shiga/High Resolution

Tokyo National Museum

Coins, Tian sheng yuan bao

Coins, Tian sheng yuan bao

metalwork/Shiga/High Resolution

Tokyo National Museum

Shao xing yuan bao Coin

Shao xing yuan bao Coin

metalwork/Okayama/High Resolution

Tokyo National Museum

Yuan feng tong bao Coin

Yuan feng tong bao Coin

metalwork/Okayama/High Resolution

Tokyo National Museum

Huang song tong bao Coin

Huang song tong bao Coin

metalwork/Okayama/High Resolution

Tokyo National Museum

Youn le tong bao Coin

Youn le tong bao Coin

metalwork/Okayama/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin, Jia you tong bao

Coin, Jia you tong bao

metalwork/Gifu/High Resolution

Tokyo National Museum

Zheng he tong bao Coin

Zheng he tong bao Coin

metalwork/Hyogo/High Resolution

Tokyo National Museum

Yuan you tong bao Coin

Yuan you tong bao Coin

metalwork/Hyogo/High Resolution

Tokyo National Museum

Huang song tong bao Coin

Huang song tong bao Coin

metalwork/Hyogo/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin, Xi ning yuan bao

Coin, Xi ning yuan bao

metalwork/Nagano/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin, Tian sheng yuan bao

Coin, Tian sheng yuan bao

metalwork/Tokyo/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin, Jia you yuan bao

Coin, Jia you yuan bao

metalwork/Tokyo/High Resolution

Tokyo National Museum

Coin, Xiang fu tong bao

Coin, Xiang fu tong bao

metalwork/Tokyo/High Resolution

Tokyo National Museum

Search items related to work chosen

80 items

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4