Kikawashijokanato Surugamarujoato Ogurayamajoato Hinoyamajoato Kikawamotoharuyakataato

吉川氏城館跡
 駿河丸城跡
 小倉山城跡
 日山城跡
 吉川元春館跡

Details

Kikawashijokanato Surugamarujoato Ogurayamajoato Hinoyamajoato Kikawamotoharuyakataato

吉川氏城館跡
 駿河丸城跡
 小倉山城跡
 日山城跡
 吉川元春館跡

城跡 / 中国・四国

広島県

山県郡北広島町

指定年月日:19860828
管理団体名:

史跡名勝天然記念物

Related Works

Search items related to work chosen